IMPLEMENTACE

IMPLEMENTACE


Projekt si klade za cíl přispět k modernizaci a internacionalizaci vysokoškolského vzdělávání vyvinutím inovativního školícího modelu založeného na virtuální realitě pro absolventy s poruchami autistického spektra (ASD).

Tímto způsobem projekt usiluje o zlepšení kvality školení v ABA a zvýšení zaměstnatelnosti absolventů tím, že je vybaví nezbytnými znalostmi, dovednostmi a kompetencemi, které budou relevantní na globálním trhu práce.

Využití virtuální reality ve školení se ukázalo jako účinné při zlepšování znalostí a dovedností profesionálů, což z něj činí cenný nástroj při modernizaci vysokoškolského vzdělávání. Kromě toho projekt prosazuje výhody aplikované behaviorální analýzy a podporuje přijetí na důkazech podložených postupů, které jsou uznávány a využívány mezinárodně.

Vývoj tohoto inovativního školícího modelu založeného na virtuální realitě přispívá k prioritě rozvíjení inovativních praktik ve vysokoškolském vzdělávání a podporuje jeho modernizaci a internacionalizaci.

V neposlední řadě, prostřednictvím zavedení inovativního školícího modelu založeného na virtuální realitě projekt poskytuje komplexní a imerzivní zážitek z učení, který umožňuje získání zásadních znalostí a praktických dovedností v strategiích založených na aplikované behaviorální analýze.

Pro dosažení tohoto cíle má projekt naplánován 4 transnacionální projekční setkání (TPM):

MTRANSNACIONALNÍ PROJEKČNÍ MEETINGY
M1KoM – v Dánsku (SOSU)
M2TPM2 – ve Španělsku (Blue Beehive)
M3LTTA – v Dánsku (Aalborg Universitet
M4TPM3 – na Kypru (Vimodo)

Také rozdělení práce je organizováno na pracovních balíčcích:

Pracovní balíček nº1


Cílem WP1 je nastínit nástroje a postupy, které se budou používat k monitorování průběhu, kvality a výsledků projektu. Zdůrazňuje dva hlavní nástroje: Příručku řízení a Plán zajištění a hodnocení kvality (QAE). Příručka pro řízení poskytne pokyny pro celkové řízení projektu, zatímco plán zajištění kvality a hodnocení stanoví pravidla a postupy pro zajištění kvality projektu. Kromě toho jsou podrobně popsány monitorovací povinnosti, včetně zpráv o pokroku a finančních zpráv partnerů, zpráv o činnostech v oblasti šíření informací, pravidelné komunikace, zahajovacích schůzek, interního hodnocení a zpráv o zajištění hodnocení a kvality. Je zde také zmíněno zapojení klíčových pracovníků každého člena konsorcia do monitorovacích činností prostřednictvím výborů pro řízení projektu a zajištění kvality.

WP1Management projektu
A1Online meetingy (SOSU)
A2Příručka řízení včetně plánu řízení rizik (SOSU)
A3Plán šíření projektu (Sina Svetulka)
A4Plán zajišťování kvality a hodnocení (Donbas State University)
A5Plán udržitelnosti (AAU)

Pracovní balíček nº2


WP2ABA-VR Vzdělávací balíček
WP2/A1KoM – v Dánsku (SOSU)
WP2/A2Terénní výzkum – kvalita současných školení ABA (Sina Svetulka)
WP2/A3Vzdělávací balíček (SOSU and Masarykova univerzita)
WP2/A4Pilotní testování s učiteli a školiteli vysokých škol (AAU)

Hlavním cílem pracovního balíčku 2 (PB2) je posoudit kvalitu stávajících školení ABA, zjistit nedostatky a získat zpětnou vazbu od účastníků i neúčastníků. Průzkum se zaměří na aspekty, jako je zapojení, účinnost, praktické provádění a dostupnost. Zjištění budou použita k vypracování doporučení pro budoucí školení ABA s cílem zlepšit jejich kvalitu a dostupnost. Kromě toho je v textu zmíněn vývoj modelu školení ABA-VR na základě výsledků průzkumu a pilotní testování tohoto modelu s malou skupinou účastníků před realizací místních školení se studenty vysokých škol. Tyto specifické cíle přispívají k naplnění celkových cílů projektu (O1 a O2).


Pracovní balíček nº3


Hlavní cíle pracovního balíčku v rámci projektu ABA-VR jsou následující:

1. Vyvinout e-learningovou platformu ve formátu SPOOC pro odborníky zabývající se poruchami autistického spektra (PAS).

2. Vytvořit 20 výukových videí pokrývajících využití tréninku behaviorálních dovedností (BST), virtuální reality (VR) a úprav výuky pro jedince s poruchou autistického spektra.

3. Vytvořit osobní vzdělávací prostředí (OVP) pro vysokoškolské studenty, které bude integrováno s nejméně 25 relevantními digitálními nástroji.

4. Vytvořit personalizované vzdělávací cesty pro studenty, kombinující statické materiály (SPOOC) s přizpůsobenými prvky z OVP.

5. Provedení pilotních programů s pedagogy/školiteli k vyhodnocení účinnost navržených vzdělávacích metod.

Tyto cíle jsou navrženy tak, aby podpořily širší cíle projektu ABA-VR začleněním účinných metodik pro práci s jedinci s poruchami autistického spektra. Cílem projektu je vytvořit trvalou znalostní základnu prostřednictvím otevřené e-learningové platformy ve formátu SPOOC, udržované po dobu nejméně pěti let. Kromě toho zavede OVP s využitím bezplatného softwaru, jako je Symbaloo, který bude přizpůsobovat vzdělávací cesty, podporovat dynamické učení a usnadňovat interakci uživatelů prostřednictvím fór, blogů a příslušných organizací po školení SPOOC.

WP3E-learningová platforma s video návody
WP3/A1e-learningová platforma (Blue Beehive)
WP3/A2Video návody(Blue Beehive)
WP3/A3TPM2 – ve Španělsku (Blue Beehive)
WP3/A4Místní pilotní akce (Všichni partneři)

Pracovní balíček nº4


WP4ABA-VR nástroj
WP4/A1Vývoj nástroje virtuální reality (AAU)

Konkrétní cíle tohoto pracovního balíčku jsou: Vyvinout VR aplikaci, která umožní účastníkům interakci s realistickými simulacemi chování náročného na péči. Vytvořit čtyři scénáře, které zdůrazní čtyři funkce chování (pozornost, únik, přístup k hmatatelným věcem a automatické posílení). Umožnit účastníkům identifikovat funkce chování a aplikovat vhodné strategie ABA k řízení náročného chování.

Zajistit, aby VR aplikace byla uživatelsky přívětivá, interaktivní a dostupná účastníkům z různých partnerský zemí. Tyto cíle přispívají k obecným cílům projektu ABA-VR tím, že poskytují jedinečný a inovativní školící přístup k výuce profesionálů pracujících s ASD s principy ABA a strategie pro řízení náročného chování.

VR aplikace umožní účastníkům získat praktické zkušenosti s identifikací funkcí chování a implementací strategií ABA v bezpečném, kontrolovaném a imerzivním virtuálním prostředí. Tento přístup pomůže překlenout propast mezi teorií a praxí, poskytne účastníkům praktické dovednosti a znalosti, které mohou uplatnit v reálných situacích.

Dosáhnutím cílů pracovního balíčku 4 projekt zlepší kvalitu školení v ABA a zvýší efektivitu profesionálů pracujících s jedinci s autismem a dalšími speciálními vzdělávacími potřebami. Kromě toho bude VR aplikace přispívat k udržitelnosti projektu tím, že poskytne nástroj, který mohou používat profesionálové pracující s ASD i po dokončení projektu.


Pracovní balíček nº5


Pracovní balíček 5 (WP5) si klade za cíl efektivně komunikovat a šířit projekt a jeho výsledky zúčastněným stranám. Konkrétními cíli jsou vytvoření mezinárodní sítě, vypracování komunikační strategie, oslovování cílových skupin, propagace výhod ABA, ovlivňování politiky v oblasti autismu a zvyšování povědomí veřejnosti. WP5 přímo podporuje Cíl 4 (O4) projektu. Zapojí cílové skupiny do focus skupin a průzkumů, rekrutuje účastníky pro pilotní testování a představí dopad a kvalitu projektu. Aktivity budou probíhat od začátku projektu až do jeho ukončení.

WP5Diseminace a komunikace
WP5/A1Kampaň na zvýšení povědomí o ABA (Státní vysoká škola Donbas)
WP5/A2Webová stránka (Blue Beehive)
WP5/A3ABA-VR Finální konference v partnerských zemích (Všichni partneři)
WP5/A4Materiál k diseminaci (Sina Svetulka)
WP5/A5Závěrečné tranzitní setkání – na Kypru (Vimodo ltd)

RREPORTY
R1Finanční zprávy partnerů (každých 6 měsíců)
R2Prozatimní report
R3Závěrečný report
R4Zprávy o šíření (všemi partnery)
R5Zprávy o udržitelnosti (všemi partnery)
R6Zpráva o zajištění kvality a hodnocení