ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου που συνοδεύεται από ένα καινοτόμο εργαλείο εικονικής πραγματικότητας (VR).

Μέσω αυτού του πακέτου στοχεύουμε να διαδώσουμε ακριβείς γνώσεις σχετικά με το πώς να χρησιμοποιούνται οι στρατηγικές βασισμένες στην Ανάλυση Συμπεριφοράς (ABA) μεταξύ φοιτητών/αποφοίτων και επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα του αυτισμού (π.χ. ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές) – στη συνέχεια αναφερόμενοι ως απόφοιτοι/επαγγελματίες που ασχολούνται με τον αυτισμό, και να εκπαιδεύσουμε έναν αριθμό αυτών σε κάθε χώρα εταίρο πάνω στις στρατηγικές ABA, βελτιώνοντας τις πιθανότητες πρόσληψής τους.

Συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει στα εξής:

O1: Διερεύνηση της ποιότητας της τρέχουσας κατάρτισης στην ΑΒΑ μέσω μιας έρευνας πεδίου

O2: Ανάπτυξη, πιλοτική δοκιμή και επικύρωση ενός καινοτόμου μοντέλου κατάρτισης (BST σε συνδυασμό με VR) για εκπαιδευτικούς/καθηγητές που θα τους βοηθήσει να εισαγάγουν τους αποφοίτους/επαγγελματίες στην ΑΒΑ

O3:Πραγματοποίηση τοπικών εκπαιδεύσεων για αποφοίτους/ επαγγελματίες, ώστε να προχωρήσουν επαγγελματικά μέσω της ανάπτυξης γνώσεων, δεξιοτήτων και βασικών ικανοτήτων στην ΑΒΑ.

O4: Προώθηση και διάδοση των πλεονεκτημάτων του επιστημονικού κλάδου της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς

Εφαρμογή:

-Έρευνα πεδίου στις χώρες εταίρους.

-Με βάση τα αποτελέσματα, ανάπτυξη προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με τις βασικές αρχές της ΑΒΑ, που θα συμπληρώνεται από εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό ( tutorials και παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας).

-Πιλοτική δοκιμή του εκπαιδευτικού μοντέλου και τοπική κατάρτιση για φοιτητές/ επαγγελματίες

-Δραστηριότητες διάχυσης

-Καμπάνια ευαισθητοποίησης για την ΑΒΑ, εκδηλώσεις ενημέρωσης

Ποια αποτελέσματα και άλλα οφέλη αναμένετε να έχει το έργο σας;

-Μεγαλύτερη κατανόηση και ευαισθητοποίηση του αυτισμού και των υφιστάμενων πρακτικών ΑΒΑ στις χώρες εταίρους

-Βελτιωμένη πρόσβαση και διαθεσιμότητα σε ευκαιρίες κατάρτισης ΑΒΑ

-Περισσότερους επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς που θα ενδιαφερθούν να εφαρμόσουν τις αρχές της ΑΒΑ στην καθημερινή τους πρακτική

-Περισσότερα άτομα που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν καριέρα/σπουδές στον τομέα της ΑΒΑ

-Βελτίωση των μελλοντικών πολιτικών της ΕΕ για την αντιμετώπιση του αυτισμού

-την ψηφιοποίηση των μαθησιακών διαδικασιών

-Θετικό αντίκτυπο στη ζωή των ατόμων με ΔΦΑ

Αποτελέσματα

-Μεγαλύτερη κατανόηση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αυτισμό και τις υπάρχουσες πρακτικές ΑΒΑ στις χώρες εταίρους

-Βελτιωμένη πρόσβαση και διαθεσιμότητα σε ευκαιρίες κατάρτισης ΑΒΑ

-περισσότεροι επαγγελματίες και εκπαιδευτικοί που θα ενδιαφερθούν να εφαρμόσουν τις αρχές της ΑΒΑ στις γαλακτοκομικές τους πρακτικές

-Περισσότερα άτομα που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν καριέρα/σπουδές στον τομέα της ΑΒΑ

-Βελτίωση των μελλοντικών πολιτικών της ΕΕ για την αντιμετώπιση του αυτισμού

-την ψηφιοποίηση των μαθησιακών διαδικασιών

-θετικός αντίκτυπος στη ζωή των ατόμων με αυτισμό