ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ


Στόχος του έργου είναι να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και τη διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την ανάπτυξη ενός καινοτόμου μοντέλου κατάρτισης με βάση την εικονική πραγματικότητα για αποφοίτους στον τομέα ειδικής εκπαίδευσης/αυτισμό.
Μέσω αυτού, το έργο επιδιώκει να βελτιώσει την ποιότητα της κατάρτισης ΑΒΑ και να ενισχύσει την απασχολησιμότητα των αποφοίτων, εξοπλίζοντάς τους με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα είναι σημαντικές σε μια παγκόσμια αγορά εργασίας.

Η χρήση της εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματική στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των επαγγελματιών, καθιστώντας την πολύτιμο εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, με την προώθηση των πλεονεκτημάτων της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς, το έργο ενθαρρύνει την υιοθέτηση πρακτικών βασισμένων σε επιστημονικά τεκμήρια, οι οποίες αναγνωρίζονται και χρησιμοποιούνται διεθνώς.

Η ανάπτυξη αυτού του καινοτόμου εκπαιδευτικού μοντέλου βασισμένου στην εικονική πραγματικότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό και τη διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τέλος, με την εισαγωγή ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού μοντέλου βασισμένου στην εικονική πραγματικότητα, το έργο παρέχει μια ολοκληρωμένη μαθησιακή εμπειρία που επιτρέπει την απόκτηση βασικών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων σε στρατηγικές βασισμένες στην ΑΒΑ.

Για το σκοπό αυτό, το Έργο έχει προγραμματίσει 4 διακρατικές συναντήσεις:

MTRANSNATIONAL PROJECT MEETINGS
M11η συνάντηση – στη Δανία (SOSU)
M22η συνάντηση – στην Ισπανία (Blue Beehive)
M3Εκπαίδευση – στη Δανία (Aalborg Universitet)
M43η συνάντηση – στην Κύπρο (Vimodo)

Επίσης, η διανομή εργασίας οργανώνεται σε πακέτα εργασίας:

Πακέτο εργασίας nº1


Στόχος του Πακέτου Εργασίας 1 είναι να περιγράψει τα εργαλεία και τις διαδικασίες που θα χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της προόδου, της ποιότητας και των αποτελεσμάτων ενός έργου. Επισημαίνει δύο βασικά εργαλεία: το Εγχειρίδιο Διαχείρισης και το Σχέδιο Διασφάλισης & Αξιολόγησης Ποιότητας (ΣΔΠ). Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τη συνολική διαχείριση του έργου, ενώ το Σχέδιο Διασφάλισης Ποιότητας θα καθορίζει κανόνες και διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου. Επιπλέον, περιγράφονται λεπτομερώς οι αρμοδιότητες ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων προόδου και των οικονομικών εκθέσεων των εταίρων, των εκθέσεων δραστηριοτήτων διάχυσης, της τακτικής επικοινωνίας, των εναρκτήριων συνεδριάσεων, της εσωτερικής αξιολόγησης και των εκθέσεων ποιότητας και αξιοπιστίας. Αναφέρεται επίσης η συμμετοχή των βασικών στελεχών από κάθε μέλος της κοινοπραξίας στις δραστηριότητες παρακολούθησης μέσω των επιτροπών διαχείρισης του έργου και διασφάλισης ποιότητας.

WP1Διαχείριση έργου
A1Διαδικτυακές συνεδριάσεις (SOSU)
A2Εγχειρίδιο διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων (SOSU)
A3Σχέδιο διάχυσης του έργου (Sina Svetulka)
A4Σχέδιο διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης (Κρατικό Πανεπιστήμιο του Ντόνμπας)
A5Σχέδιο βιωσιμότητας (AAU)

Πακέτο εργασίας nº2


WP2Εκπαιδευτικό πακέτο ABA-VR
WP2/A1Εναρκτήρια συνάντηση – στη Δανία (SOSU)
WP2/A2Έρευνα – Ποιότητα των σημερινών εκπαιδεύσεων ΑΒΑ (Sina Svetulka)
WP2/A3Εκπαιδευτικό πακέτο (SOSU και Masarykova univerzita)
WP2/A4Πιλοτική δοκιμή με καθηγητές και εκπαιδευτές ΑΕΙ (AAU)

Οι κύριοι στόχοι του Πακέτου Εργασίας 2 είναι η αξιολόγηση της ποιότητας των υφιστάμενων εκπαιδεύσεων ΑΒΑ, ο εντοπισμός των ελλείψεων και η συλλογή ανατροφοδότησης τόσο από τους συμμετέχοντες όσο και από τους μη συμμετέχοντες. Η έρευνα θα επικεντρωθεί σε πτυχές όπως η συμμετοχή, η αποτελεσματικότητα, η πρακτική εφαρμογή και η προσβασιμότητα. Τα ευρήματα θα χρησιμοποιηθούν για τη διατύπωση συστάσεων για μελλοντικές εκπαιδεύσεις ΑΒΑ, με στόχο τη

βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητάς τους. Επιπλέον, στο κείμενο αναφέρεται η ανάπτυξη ενός μοντέλου κατάρτισης ABA-VR με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας και η πιλοτική δοκιμή αυτού του μοντέλου με μια μικρή ομάδα συμμετεχόντων πριν από την εφαρμογή τοπικών εκπαιδεύσεων με φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτοί οι ειδικοί στόχοι συμβάλλουν στους γενικούς στόχους του έργου (O1 και O2).


Πακέτο εργασίας nº3


Οι πρωταρχικοί στόχοι αυτού του πακέτου εργασίας στο πλαίσιο του έργου ABA-VR είναι οι ακόλουθοι:

1. Ανάπτυξη μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης σε μορφή SPOOC για επαγγελματίες που ασχολούνται με τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ).

2. Παραγωγή 20 βιντεοσκοπημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που καλύπτουν την αξιοποίηση της Εκπαίδευσης Δεξιοτήτων Συμπεριφοράς (BST), της Εικονικής Πραγματικότητας (VR) και των μαθησιακών προσαρμογών για άτομα με ΔΦΑ.

3. Δημιουργία ενός προσωπικού μαθησιακού περιβάλλοντος (PLE) για φοιτητές πανεπιστημίου, με ενσωμάτωση τουλάχιστον 25 σχετικών ψηφιακών εργαλείων.

4. Δημιουργία εξατομικευμένων μαθησιακών διαδρομών για τους μαθητές, συνδυάζοντας στατικό υλικό (SPOOC) με προσαρμοσμένα στοιχεία από το PLE.

5. Διεξαγωγή πιλοτικών προγραμμάτων με εκπαιδευτές για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων μεθόδων κατάρτισης.

Αυτοί οι στόχοι έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν τους ευρύτερους στόχους του έργου ABA-VR με την ενσωμάτωση αποτελεσματικών μεθόδων για την εργασία με άτομα με ΔΦΑ. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία μιας διαρκούς βάσης γνώσεων μέσω μιας ανοικτής πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης σε μορφή SPOOC, η οποία θα διατηρηθεί για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Επιπλέον, θα εφαρμόσει μια PLE χρησιμοποιώντας ελεύθερο λογισμικό όπως το Symbaloo για την προσαρμογή των μαθησιακών μοτίβων, την προώθηση της δυναμικής μάθησης και τη διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης των χρηστών μέσω φόρουμ, blogs και σχετικών οργανισμών μετά την εκπαίδευση SPOOC.

WP3Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης με εκπαιδευτικά βίντεο
WP3/A1Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (Blue Beehive)
WP3/A2Εκπαιδευτικά βίντεο (Blue Beehive)
WP3/A32η συνάντηση στην Ισπανία (Blue Beehive)
WP3/A4Τοπική πιλοτική δραστηριότητα (όλοι οι εταίροι)

Πακέτο εργασίας nº4


WP4WP4 Εργαλείο ABA-VR
WP4/A1Ανάπτυξη εργαλείου εικονικής πραγματικότητας (AAU)

Οι ειδικοί στόχοι αυτού του πακέτου εργασίας είναι: Ανάπτυξη μιας εφαρμογής VR που επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να αλληλεπιδρούν με ρεαλιστικές προσομοιώσεις προκλητικών συμπεριφορών.

Δημιουργία τεσσάρων σεναρίων που αναδεικνύουν τις τέσσερις λειτουργίες της συμπεριφοράς (προσοχή, διαφυγή, πρόσβαση σε αντικείμενα και αυτόματη ενίσχυση). Να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αναγνωρίζουν τις λειτουργίες της συμπεριφοράς και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες στρατηγικές ΑΒΑ για τη διαχείριση της προκλητικής συμπεριφοράς.

Να διασφαλίσει ότι η εφαρμογή VR είναι φιλική προς το χρήστη, διαδραστική και προσβάσιμη στους εκπαιδευόμενους από διαφορετικές χώρες εταίρους. Αυτοί οι στόχοι συμβάλλουν στους γενικούς στόχους του έργου ABA-VR παρέχοντας μια μοναδική και καινοτόμο εκπαιδευτική προσέγγιση για τη διδασκαλία των επαγγελματιών της ΔΦΑ σχετικά με τις αρχές και τις στρατηγικές της ΑΒΑ για τη διαχείριση προκλητικών συμπεριφορών.

Η εφαρμογή VR θα επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στον εντοπισμό των λειτουργιών της συμπεριφοράς και στην εφαρμογή στρατηγικών ΑΒΑ σε ένα ασφαλές, ελεγχόμενο εικονικό περιβάλλον. Αυτή η προσέγγιση θα συμβάλει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ θεωρίας και πρακτικής, παρέχοντας στους εκπαιδευόμενους πρακτικές δεξιότητες και γνώσεις που μπορούν να εφαρμόσουν σε πραγματικές καταστάσεις.

Με την επίτευξη των στόχων του πακέτου εργασίας 4, το έργο θα βελτιώσει την ποιότητα της κατάρτισης στην ΑΒΑ και θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα των επαγγελματιών που εργάζονται με άτομα με αυτισμό και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον, η εφαρμογή VR θα συμβάλει στη βιωσιμότητα του έργου, παρέχοντας ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους επαγγελματίες της ΔΦΑ ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του έργου.


Πακέτο εργασίας nº5


Το πακέτο εργασίας 5 αποσκοπεί στην αποτελεσματική επικοινωνία και διάχυση του έργου και των αποτελεσμάτων του στα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι ειδικοί στόχοι περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου, την ανάπτυξη μιας στρατηγικής επικοινωνίας, την προσέγγιση των ομάδων-στόχων, την προώθηση των οφελών της ΑΒΑ, την επιρροή στις πολιτικές για τον αυτισμό και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Το WP5 υποστηρίζει άμεσα τον στόχο 4 (O4) του έργου. Θα εμπλέξει τις ομάδες-στόχους σε ομάδες εστίασης και έρευνες, θα προσλάβει συμμετέχοντες για πιλοτικές δοκιμές και θα παρουσιάσει τον αντίκτυπο και την ποιότητα του έργου. Οι δραστηριότητες θα διαρκέσουν από την έναρξη του έργου έως την ολοκλήρωσή του.

WP5Difusión y Comunicación
WP5/A1Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την ΑΒΑ (κρατικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Donbas)
WP5/A2Δικτυακός ιστότοπος (Blue Beehive)
WP5/A3Τελικό συνέδριο ABA-VR στις χώρες εταίρους (όλοι οι εταίροι)
WP5/A4Υλικό διάχυσης (Sina Svetulka)
WP5/A5Τελική διακρατική συνάντηση – στην Κύπρο (Vimodo ltd)

RΕΚΘΕΣΕΙΣ
R1Οικονομικές εκθέσεις των εταίρων (για κάθε 6 μήνες)
R2Ενδιάμεση έκθεση
R3Τελική έκθεση
R4Εκθέσεις διάχυσης (από όλους τους εταίρους)
R5Εκθέσεις βιωσιμότητας (από όλους τους εταίρους)
R6Έκθεση διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης